COFACE HAKKINDA

KURUMSAL YÖNETİM

ETİK İLKELER İŞ VE DAVRANIŞ KURALLARI

 

Bu ilkelerin amacı çalışanlar, müşteriler ve kurum arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemektir. Bu kurallara aykırı tutum ve davranışlar disiplin yönetmeliği gereğince değerlendirilecek olup, çalışanlarımızdan beklentimiz, bu kuralların kapsamadığı durum ve şartlarda sağduyu ve iyi niyet kurallarına göre hareket etmeleridir.

 

English version

 
 

 ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

 

Ücretlendirme politikası dokümanı, Hazine Müsteşarlığı’nın 27.04.2011 tarih, 2011/8 sayılı kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin genelgesi kapsamında, Coface Sigorta A.Ş.’inde uygulanacak ücret politikalarının genel esasları ile yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

 

English version

 
 
 
 

KARA PARA POLİTİKASI
 

Bu politikanın amacı; COFACE Sigorta A.Ş.’nin, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yasal yükümlülüklere ve Coface Grup standartlarına  uyumunu sağlamaya ve müşterilerinin , işlemlerinin ve hizmetlerinin risk temelli bir yaklaşımla değerlendirilerek, maruz kalabileceği riskin azaltılmasına yönelik stratejilerin, şirket içi kontrol ve önlemlerin, işleyiş kurallarının ve sorumlulukların belirlenmesi ile şirket çalışanlarının bu konularda bilinçlendirilmesidir. 

 

English version

 
 
 

 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

 

Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, alacaklılar, reasürörler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

 

English version

 
 
 
 

YÖNETİM KOMİTELERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 

 

Şirket içi risk ve denetim mekanizmalarının, yönetim komiteleri aracılığı ile güçlendirilmesi şirketin amaç ve hedeflerine ulaşması için yapılan çalışmaların üst yönetim ve birimler arası koordinasyonunun sağlanması 

 

English version

 
 
 
 
 
 

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Rap.2014

 

İlgi: Hazine Müsteşarlığının 27.04.2011 tarih, 2011/8 sayılı, Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin Genelgesi İlgi genelge hükümleri doğrultusunda hazırlanmış olan “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum”Raporu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Üst
  • Turkish