COFACE HAKKINDA

FİNANSAL ÖZET

Coface 2015 sonuçları: Net gelir 126 milyon € olarak gerçekleşirken, önerilen temettü hisse başına 0,48 € ile aynı seviyede kaldı

Coface 2015 sonuçları: Net gelir 126 milyon € olarak gerçekleşirken, önerilen temettü hisse başına 0,48 € ile aynı seviyede kaldı.
 
  • Ciro artışı: Cari kapsam ve döviz kuru ile %3,4 (sabit kapsam ve döviz kuru ile %1,2)
  • Reasürans düşüldükten sonraki hasar prim oranı son altı ayda dengelendi; bileşik oran %83,1
  • Net gelir (grup hissesi): 2015 için 126 milyon €, 4. çeyrek için 28 milyon €
  • Hisse başına net gelir 0,80 €’da sabit kalırken, dağıtım oranı5 net gelirin %60’ı oldu
  • Bugün itibariyle Xavier Durand CEO olarak görevine başladı
 
Aksi belirtilmediği sürece, değişiklikler 31 Aralık 20104 tarihli sonuçlar ile karşılaştırmalı olarak ifade edilmiştir
2014 yılı için yayınlanan sonuçlar IFRIC 21 etkileri dikkate alınacak şekilde yeniden beyan edilmiştir
IFRIC 21’e göre yeniden beyan edilen 2014 yıllık sonuçları 2014 yılında yayınlananlar ile eşdeğer
 
Küresel ekonomik ortamın kötüleştiği bir yıl olarak kayda geçen 2015 yılının sonu itibariyle Coface net gelirini (grup hissesi) hafif bir artışla 126 milyon €’ya yükseltti (2014 yılında 125 milyon € idi). 2015 yılı cirosu yükselen piyasaların desteği ile %3,4 artış kaydetti (sabit kapsam ve döviz kuru ile %1,2). Grubun reasürans düşüldükten sonraki hasar prim oranı son altı aylık dönemde yüzde 52,5 düzeyinde dengelenmiştir. Coface 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren “Solvency II” kurallarına hazırdır. Üstlenilen riskleri karşılamak için ihtiyaç duyulan sermaye oranı %147’dir7 ; bu Coface’ın risk iştahı ve net gelirin yüzde 60’ı oranındaki temettü ödeme politikası ile uyumlu düzeydedir.
0,80€ düzeyinde istikrara kavuşan hisse başına net gelir rakamına dayalı olarak, Grup hisse başına 0,48€’luk bir temettü5 teklif edecektir.
 
finansal-ozet
 
 
1. Ciro
 
2015 yılında, Coface’ın konsolide cirosu 2014 yılına göre %3,4 (sabit kapsam ve döviz kurları ile %1,2) artış kaydederek 1.489,5 milyon € olarak gerçekleşmiştir. Bu artış Grup tarafından uygulanan ve ürün yenilikçiliğini, çok kanallı dağıtımı, satış ve satış izleme süreçlerinin güçlendirilmesini esas alan ticari stratejisinin bir sonucu olmuştur.
 
Bazı büyük miktarlı sözleşmelerin imzalandığı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yeni sözleşme üretimi daha düşük düzeyde kalmıştır. Müşteri portföyünü koruma oranı %88,2 ile iyi bir düzeyde gerçekleşmiştir.
 
Olgunlaşmış piyasalardaki rekabet ortamı ve sağlıklı sözleşme karlılığı 2015 boyunca fiyatlandırmayı bakı altına almıştır. Ancak bu fiyat baskı kontrol altında tutulmuştur: sözleşmeler üzerindeki etki 30 Eylül 2015 ile karşılaştırıldığında -%2,4 ile istikrarlı bir seyir izlemiştir.
 
finansal-ozet-2
 
 
Yükselen piyasalar, Grup cirosundaki artışı desteklemiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde, tüm ülkedeki acente ağının yeniden yapılandırılması performanstaki düşüşü açıklamaktadır. Sözleşme karlılığının daha yüksek olduğu olgunlaşmış piyasalarda ise sert rekabet devam etmiş ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturmuştur.
 
2. Sonuçlar
 
- Bileşik oran
 
Reasürans düşüldükten sonraki hasar prim oranı, en kırılgan ülkelerdeki ve sektörlerdeki risk toplamının azaltılması sonucunda son altı aylık dönemde istikrara kavuşarak %52,5 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönem zarfında, Coface özellikle yükselen piyasalarda olmak üzere teminat miktarını ve kapsamını azaltmaya devam etmiştir ve bu yaklaşımın sonuçları ödeme davranışına bağlı olarak kademeli bir şekilde ortaya çıkmaktadır
 
Kurum içi genel giderler kontrol altında tutuldu: İstisnai kalemler3 hariç genel giderler sabit kapsam ve döviz kuru ile %1,8 azalmıştır (cari kapsam ve döviz kuru ile %-0,5); bu oran, %2,0 olarak gerçekleşen prim artışına (sabit kapsam ve döviz kuru ile %+4,7) göre çok daha düşük bir orandır. Özellikle sözleşmelerin aracılar veya ortaklar yoluyla ticarileştirildiği bölgelerdeki daha güçlü ciro artışı sebebiyle, 2015 yılında dağıtım maliyetleri primlerden daha hızlı artış kaydetmiştir. 31 Aralık 20105 itibariyle reasürans düşüldükten sonraki maliyet oranı %30,5, döviz kuru etkileri ve istisnai kalemler hesaba katılmadığında ise %29,5 olarak gerçekleşmiştir; bu 31 Aralık 2014’e göre 0,2 puanlık bir artış anlamına gelmektedir.
 
Toplamda 31 Aralık 20105 itibariyle bileşik oran 31 Aralık 2014 tarihindeki düzeye göre 3,4 puanlık artış ile %83,1’e yükselmiştir; bu durum geçtiğimiz yıl makroekonomik ortamda yaşanan kötüleşmeyi yansıtmaktadır.
 
- Finansal gelir
 
Kote edilmemiş Pan-Avrupa gayrimenkul fonlarına yapılan yatırımların da gösterdiği gibi, finansal portföyün çeşitlendirilmesi sayesinde, 31 Aralık 2014 itibariyle 42,8 milyon € (bunun 8,4 milyon €’luk bölümü sermaye kazanımlarının dışında bırakılmıştır.) olarak gerçekleşen finansal gelir4 31 Aralık 2015 itibariyle 53,1 milyon € (bunun 4,5 milyon €’luk bölümü sermaye kazanımlarının dışında bırakılmıştır) olarak gerçekleşmiştir.
 
- İşletme geliri ve net gelir
 
Yeniden beyan edilen kalemler hariç olmak üzere, işletme geliri2 194.1 milyon € ve net gelir (grup hissesi)2 140,9 milyon € olarak gerçekleşmiştir. Hisse başına 0,80 €’luk net gelire dayalı olarak, 2015 yılı için hisse başına 0,48 €’luk bir temettü5 teklif edilecektir; bu 2014 yılı ile aynı seviyelerde bir miktardır.
 
3. Finansal sağlamlık – Solvency II
 
31 Aralık 2015 itibariyle, IFRS özsermayesi (grup hissesi) 1.760,9 milyon € olarak gerçekleşmiştir. Özsermayedeki değişim temel olarak hissedarlara dağıtılan 75,5 milyon € ve satışa hazır finansal varlıkların yeniden değerleme karşılıklarındaki azalma ile dengelenen 126,2 milyon €’luk pozitif net gelirin bir sonucudur.
 
Coface, 1 Ocak 2016’da yürürlüğe giren ve Solvency II olarak adlandırılan yeni düzenleyici çerçeveye hazırdır. Bu bağlamda Coface sermaye yönetim araçlarını tamamlamayı planlamakta ve bir aşırı durum senaryosu sırasında ödeme gücünü korumak amacıyla bir acil durum sermaye hattı oluşturmayı hedeflemektedir6 .
 
Standart formüle dayalı olarak hesaplandığında, zorunlu sermayenin sigorta ve faktöring riski teminatını karşılama oranı %147’dir7 ; Grubun risk iştahı ve bu yıl yine hisse başına net gelirin %60’ı olarak önerilen temettü5 dağıtım politikası ile uyumlu bir seviyedir.
 
17 Eylül ve 13 Ekim 2015 tarihlerinde Fitch ve Moody’s kredi derecelendirme kuruluşları Coface Grubu’nun derecelendirme notlarını (IFS) sırasıyla AA- ve A2 (durağan görünüm) olarak yeniden teyit etmiştir.
 
4. Kamu garantileri faaliyetinin devri
 
Halihazırda Coface tarafından Fransız devleti adına gerçekleştirilmekte olan kamu garantileri faaliyetinin devrine yönelik hazırlıklar kapsamında Bpifrance tarafından yapılan çalışmalar devam etmektedir. Söz konusu devir işlemi, ilgili mevzuatta ve düzenleyici çerçevede8 bir kararname ile yapılacak değişiklikler ile yürürlüğe girecektir. Tarihi henüz belli olmayan söz konusu faaliyet devri yürürlüğe girinceye kadar Fransız Devleti Coface’a ödeme yapmaya devam edecektir
 
5. Görünüm
 
Mevcut makroekonomik ortam oldukça zorludur (gelişmiş ekonomilerdeki zayıf büyüme, yükselen piyasalardaki artan risk, ve finansal piyasalardaki volatilite) ve 2016 yılı için bu durumda önemli bir değişiklik yaşanması öngörülmemektedir. Küresel ekonomik faaliyette önemli bir sıçrama yaşanmadıkça ve kamu garantileri yönetilmesi faaliyetinin devri göz önüne alındığında, Coface’ın iki yıl önce 2016 sonuna kadar olan dönem için belirlemiş olduğu büyüme ve karlılık (maddi özkaynak getirisi veya RoATE) hedefleri yakalanamayacaktır. Ancak, Coface'ın iş modeli, finansal gücü ve yaklaşık yüzde 60’lık temettü dağıtım oranı bundan etkilenmeyecektir.
 
15 Ocak 2016 tarihinde açıklandığı gibi, bugün itibariyle Xavier Durand Coface CEO’su görevini JeanMarc Pillu’dan devralmıştır. Polytechnique mezunu olan 52 yaşındaki Xavier Durand meslek yaşamının büyük kısmını -GER Capital’da geçirmiştir. Son 25 yıl içerisinde 30’dan fazla ülkede düzenlemeye tabi finansal hizmetlerin yönetiminde üst düzey operasyonel deneyim edinmiştir
 
Coface CEO’su Xavier Durand yeni görevi ile ilgili olarak şunları belirtmiştir:
 
«Bu büyük şirketin başında olmaktan gurur duyuyorum: Coface dünya çapında tanınan bir markadır ve Grubun derin bir uzmanlık birikimi mevcuttur. Önceliklerim şunlar olacaktır: - Riskler: 2014 ile 2015 arasında risk toplamımızda bir düzeltme yapılmıştır ve gerekli olduğu sürece düzeltmeler yapmaya devam edeceğiz; bunun etkileri zaman içinde görülecektir. - Maliyetler: Grubun operasyonel verimliliğini iyileştirmek için gerekli olan yapısal değişiklikleri inceleyecek ve gerçekleştireceğiz. - Bu bağlamda benim misyonum Grubun ticari faaliyetini yeniden yükselişe geçirmeye yönelik araç ve yolları belirlemek olacaktır. Liderlik ekibim ile birlikte, başlangıçtaki bir alışma döneminin ardından, Coface’ın uzun vadede karlı büyüme sürecini güçlendirmeye yönelik adımları tespit edeceğiz. Bugün itibariyle bu göreve başlıyorum ve üç aylık güncelleme bildirimleri vasıtasıyla kaydettiğimiz ilerlemeler konusunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim
 
 
EK – Mutabakat Tablosu: Yeniden beyan edilen kalemler hariç işletme geliri
 
3graph
 
2014 yılı için yayınlanan sonuçlar IFRIC 21 etkileri dikkate alınacak şekilde yeniden beyan edilmiştir IFRIC 21’e göre yeniden beyan edilen 2014 yıllık sonuçları 2014 yılında yayınlananlar ile eşdeğer
 
 
Üst