HABERLER & YAYINLAR
20.01.2017
KURUMSAL HABERLER

Polonya Ödeme Anketi: Polonyalı şirketler arasında ödeme gecikmeleri yayılıyor

Polonya Ödeme Anketi: Polonyalı şirketler arasında ödeme gecikmeleri yayılıyor

 

Coface’ın ödeme anketi Polonyalı şirketler arasında vadeli satışların giderek daha yaygın bir şekilde kullanıldığını teyit ediyor. Vadeli satış yaygın bir uygulama haline gelmesine rağmen, bu alacakların zamanında ödendiği anlamına gelmiyor. Coface’ın anket sonuçları Polonyalı şirketlerin neredeyse dörtte birinin vade tarihinden itibaren en az üç ay geçen vadesi geçmiş ödemeler ile karşı karşıya kaldığını göstermektedir. Genel olarak, ödenmemiş alacaklar azalmaya başlayacaktır, ancak bu her sektörde belirgin bir şekilde gerçekleşmeyecektir.
Coface’ın Polonya’da ödeme deneyimleri ile ilgili olarak uyguladığı ilk çalışma ekonomideki geçici bir yavaşlama döneminde gerçekleştirilmiştir. AB’nin eş finansman sağladığı yatırımlardan katkının düşük olması ve şirketler arasındaki artan belirsizlik algısı sabit sermaye yatırımlarında bir daralmaya yol açmıştır. Ancak bu durum geçtiğimiz yıl Polonya’nın genel büyüme performansı üzerinde yıkıcı etkiler yaratmamıştır. Coface Polonya’nın 2016 yılındaki GSYH artış oranının yüzde 2,7’ye ulaştığını tahmin etmekte ve 2017 yılında bu artışın daha da hızlanarak yüzde 3,1’e ulaşacağını öngörmektedir.

 

Vadeler kısa ancak gecikmeler uzun süreli

 

Vadeli satışlar piyasa uygulaması haline gelmiştir ve artık Polonyalı şirketlerin çoğunluğu tarafından teklif edilmektedir. Ancak, işletmeler ödemeler için uzun süre bekleme konusunda isteksizdir ve ortalama olarak 30 güne kadar olan kısa vade süreleri piyasaya hakim durumdadır. Taşımacılık, metal ve inşaat sektörleri daha cömert ve daha uzun vade süreleri sunmaktadırlar. Öte yandan, tekstil – hazır giyim, gıda ve perakende sektörleri bu konuda en kısıtlayıcı sektörlerdir. Polonyalı şirketler vadeli satışların getirdiği risklerin farkındadır. Ankete katılan şirketlerin çoğu vade süreleri ile ilgili yazılı iş yapma koşul ve hükümlerine sahiptir. Ödeme risklerinin azaltılması konusunda en yaygın olarak kullanılan araçlar arasında müşterinin mali durumunun değerlendirmesi, ödemelerin izlenmesi, ticari alacak sigortası ve alacak tahsilatı hizmetleri yer almaktadır.

 

Coface Orta ve Doğu Avrupa ekonomisti Grzegorz Sielewicz’in bu konudaki görüşleri şöyle: “Standart uygulama haline gelen sadece vadeli satış değildir. Ne yazık ki, ödeme gecikmeleri de Polonyalı şirketler arasında yaygın bir uygulama haline gelmiştir. Polonyalı şirketlerin çoğunluğu ödeme gecikmeleri yaşıyor ve en uzun gecikmeler inşaat ve taşımacılık sektörlerinde kaydediliyor. Sektörler arası ortalama 51,5 gün olmasına karşın, bu sektörler neredeyse sırasıyla 84 ve 113 güne kadar gecikmeler bildiriyor”

 

Coface’ın anketi şirketlerin üçte ikisinin en fazla 60 güne kadar vadesi geciken ödeme bildirdiğini ortaya koymaktadır. Öte yandan, Polonyalı şirketlerin neredeyse dörtte biri vade tarihinden itibaren en az üç ay geçmiş ödenmemiş alacaklar ile karşı karşıyadır. Coface’ın deneyimleri vade tarihinden itibaren altı ay geçtikten sonra ödenmemiş alacakların yaklaşık yüzde 80’inin hiç ödenmeyeceğini gösterdiğinden dolayı, vadesi en uzun süre geciken geçmiş alacaklar özellikle zararlı olabilmektedir. Polonyalı şirketlerin neredeyse yüzde 4’ü bu tip uzun süreli gecikmiş ödemeler bildirmektedir. Anket ayrıca daha eskiye dayanan ödenmemiş alacakların şirketlerin cirolarının kayda değer bir payını oluşturduğunu göstermektedir. Her beş şirketten birisi bu uzun süreli gecikmiş alacakların cirolarının yüzde 10’dan fazlasına karşılık geldiğini bildirmiştir. Coface’ın hesaplamalarına göre, ödeme gecikmelerine ilişkin sektörler arası ortalama 51,5 gündür. Ancak ekonominin belirli segmentleri çok daha uzun ödeme süreleri bildirmektedir. (Özellikle taşımacılık; 112,9 gün ve inşaat; 83,6 gün). Vadesi geçmiş ödemelerde gecikme süresinin en kısa olduğu sektör, ortalama 19,3 gün ile perakende sektörüdür.

 

Ufukta iyileşmeler görünüyor

 

Bu yıl Polonya’nın GSYH artışının hız kazanması ile birlikte, Polonyalı şirketler 2017 yılında iş yapma koşullarının iyileşmesini ve vadesi geçmiş ödemelerin istikrara kavuşmasını, hatta azalmasını bekliyorlar. Ancak, anket katılımcılarının çoğunluğu geçtiğimiz yıl kaydedilen yavaşlamanın kısa süreli bir yavaşlama olduğuna inanıyor ve yüzde 40’ı önümüzdeki altı aylık dönemde satışlarda bir artış yaşanacağını, yüzde 54’ü de karlılığın yükseleceğini öngörüyor. Sektörel dağılıma bakıldığında, özellikle perakende, enerji, tekstil – hazır giyim ve otomotiv sektörlerinde satışlarda bir iyileşme bekleniyor. Öte yandan, taşımacılık, metal, BİT ve inşaat sektörleri önümüzdeki altı aylık dönemde satışların azalmasını bekliyor.

 

Vadesi geçmiş alacaklar ile ilgili olarak gelecekteki genel tahminler bakımından, ankete katılan şirketlerin neredeyse yarısı önümüzdeki altı aylık dönemde bir değişiklik beklemiyor. Ödenmemiş alacakların azalmasını bekleyen şirketlerin oranı (%29) bir artış bekleyen şirketlerin oranına (%22) göre daha yüksektir. Sektörel dağılım bazı sektörlerin önümüzdeki aylarda diğer sektörlere göre vadesi geçmiş ödemelerden daha fazla etkileneceğini göstermektedir. İnşaat sektöründe, şirketlerin yüzde 55’i vadesi geçmiş ödemelerin artmasını beklerken, sadece yüzde 12’si bir azalma beklemektedir. Bu bulgu, Polonya’nın inşaat sektörünün Kasım 2016’dan bu yana en düşük kademeye (çok yüksek risk) indirildiği Coface sektörel risk değerlendirmeleri ile de uyumludur. Mevcut AB bütçesinden sağlanan finansmandaki iyileşmeler doğrultusunda, inşaat sektörü iş ortamındaki iyileşmeden yararlanacak ve likidite riskleri azalmaya başlayacaktır. Geçtiğimiz yıl inşaat ve bina yatırımlarının azaldığı göz önüne alındığında, özel sektörün sabit varlıklara yapacağı yatırımlardan elde edeceği faiz getirisi de inşaat sektörünün desteklenmesine yardımcı olacaktır. 2017 yılı bazı iyileşmeler sergileyecek olmasına rağmen, bunlar muhtemelen yılın ikinci yarısına kadar algılanamayacaktır. Öte yandan, taşımacılık sektöründeki şirketlerin nispeten önemli bir oranı (%39) vadesi geçmiş ödemelerinin artmasını beklerken, yüzde 8’i azalmasını ve yarıdan fazlası herhangi bir değişiklik olmamasını beklemektedir. Taşımacılık sektörünün başlıca endişeleri küresel ticaretteki zayıflayan dinamikler, bazı Batı Avrupa ülkelerinin karayolu taşımacılığı için uygulamaya koyduğu korumacı önlemler ile ve boş iş pozisyonlarının doldurulmasındaki giderek büyüyen zorluklar ile ilgilidir. Bu faktörler bu yıl taşımacılık sektörünü baskılamaya devam edecektir. Öte yandan, önümüzdeki altı aylık dönemde vadesi geçmiş ödemelerde en güçlü azalma bekleyen sektörler arasında tekstil ve hazır giyim, metal ve otomotiv sektörleri yer almaktadır.

Bu basın bültenini indir : Polonya Ödeme Anketi: Polonyalı şirketler arasında ödeme gecikmel... (384,72 kB)

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst